KTH: Skolan för datavetenskap och kommunikation

Du är här

Hem / Swe-Clarin / KTH: Skolan för datavetenskap och kommunikation

Gruppen för tal vid avdelningen för tal, musik och hörsel vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (KTH), har utmärkta akademiska meriter inom talkommunikations- och talteknologiområdet som sträcker sig tillbaka till 1950-talet. Forskargruppens starka internationella ställning framgår av dess breda deltagande i fler än tjugo EU-projekt, inklusive de databasrelaterade projekten SpeechDat, SPEECON och CLARIN. Aktuell forskning fokuserar på att detektera, beskriva, tolka, modellera och syntetisera interaktionsaspekter på talad kommunikation ansikte mot ansikte. Denna forskning har tillämpningar inom dialogsystem och robotik.

Gruppen har en lika lång bakgrund i att utveckla talteknisk programvara (till exempel ett flertal text-till-talsystem, inklusive ett av de tidigaste flerspråkiga systemen; ett antal talanalysverktyg, inklusive ett allmänt använt verktyg för talannotering och visualisering; och ett dialogannoteringsverktyg).

Som K-center kommer KTH att erbjuda kompetens inom insamling, behandling, annotering och utnyttjande av stora multimodala talkorpusar som till exempel Spontal-korpusen (60 timmar synkroniserad audio, video och tredimensionell motion capture-data i icke-styrd människa-till-människa-konversation). Studier av sådana tal- och dialogkorpusar möjliggör och gagnar en stor mängd relaterade forskningsaktiviteter inom humaniora och samhällsvetenskap, från forskning om tal och gester till studier av beteende och sociala signaler i mänsklig kommunikation och interaktion.

Kontakt: David House, davidh (at) csc.kth.se