ISOF

Du är här

Hem / Swe-Clarin / ISOF

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn, folkminnen och andra immateriella kulturarv. Institutet arbetar också med språkvård och språkpolitik. Uppgiften är att levandegöra och sprida kunskap, samt att ge råd i språkfrågor. I arbetet ingår forskning och internationella samarbeten.

Vid ISOF finns kunskapscentret CLARIN Knowledge Centre for the Languages of Sweden som verkar för att göra materialet i arkiven tillgängligt för forskning. I arkiven finns både stora mängder skrivet material och tiotusentals timmar inspelat tal i form av dialektinspelningar och folkminnesbeskrivningar, liksom ord-, namn- och termsamlingar. 

Vidare driver ISOF samarbetsprojektet TillTal, Tillgängligt kulturarv för forskning i tal, tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan och Riksarkivet. Syftet med projektet är att hitta metoder och verktyg för att hantera och bearbeta stora mängder historiska talinspelningar med utgångspunkt i det stora talmaterialet i institutets arkiv.

ISOF har närmare hundra anställda och finns i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Huvudsätet finns i Uppsala. Verksamheten hos Språkrådet, myndighetens språkvårdsenhet i Stockholm, är huvudsakligen inriktad på språkrådgivning, utgivning av språkböcker och språkpolitik med främjande av nationell språkinfrastruktur och språkteknologi som en viktig del.

Klicka här för att komma till webbplatsen för ISOF. 
Kontakt: swe-clarin (at) sprakochfolkminnen.se