Språkrådet

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Språkrådet

Språkrådet är en språkpolitisk organisation med uppgift att bevaka och verka för användningen av språk och språkinfrastruktur i Sverige i enlighet med målen för svensk språkpolitik. Språkrådet är en del av Institutet för språk och folkminnen som är en offentlig myndighet och ett forskningsinstitut. Dess uppdrag är att samla in, bevara, behandla och sprida vetenskaplig kunskap och material om svenska språket, de nationella minoritetsspråken, svenskt teckenspråk, svenska dialekter och andra delar av det svenska immateriella kulturarvet.

Språkrådet som K-center

K-centret är förlagt till Språkrådet i Stockholm, där man har kompetens inom språkteknologi, korpuslingvistik och språkrådgivning. Språkrådet producerar och ger tillgång till och information om lexikon och termordlistor, som till exempel den flerspråkiga Lexin-ordboken över svenska minoritetsspråk som kommer att bli en del av CLARIN-infrastrukturen. Inom myndigheten finns också dialekt- och folkminnessamlingar i tal och skrift som i så stor utsträckning som möjligt ska tillgängliggöras inom Swe-Clarin

Centret verkar också för att sprida information om den nationella forskningsinfrastrukturen och erbjuda stöd och råd så att forskare lätt kan hitta och använda resurserna i sin forskning. Informationsspridning och rådgivande aktiviteter kommer att samordnas med alla andra Swe-Clarin-center. Centret kommer att ha ett nära samarbete med Språkbanken i Göteborg för att producera och hantera lexikala data och korpusar, och med KTH för hantering av taldata.

Kontakt: swe-clarin (at) sprakochfolkminnen.se
Webb: www.sprakochfolkminnen.se/swe-clarin