Språkbanken

Du är här

Hem / Swe-Clarin / Språkbanken

Språkbanken är en forskningsenhet vid Göteborgs universitet och en nod i det tvärvetenskapliga samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, som formaliserats under namnet Centre for Language Technology. Språkbanken inrättades redan 1975 som ett nationellt center med statlig finansiering.

Huvudsakliga fokus för Språkbankens aktiviteter idag utgörs av utveckling och förbättring av språkresurser och språkteknologiska verktyg, och deras tillämpning som e-vetenskapsinfrastruktur för forskning inom språkteknologi, lingvistik och flera andra discipliner, företrädelsevis inom humanistik-samhällsvetenskaplig (HS) och medicinsk forskning.

Språkbanken är kraftigt engagerad i CLARIN:s mål vilket visar sig genom hur Språkbanken till exempel:

– varit medlem i CLARIN sedan början av förberedelsefasen 2008, och var huvudsaklig utvecklare av programvara till den platform som används för CLARIN:s gemensamma metadataregister

– utvecklat den vitt spridda korpusinfrastrukturen Korp och ett antal lexikala resurser som är integrerade i lexikoninfrastrukturen Karp. Båda är baserade på banbrytande språkteknologi, allmänt vedertagna standarder för dataformat och innehåll, och nätservice-API:er

– är inblandad i åtskilliga forskningssamarbeten med forskare inom humaniora och samhällsvetenskap rörande användningen av språkteknologiverktyg för e-vetenskap

– är en aktiv deltagare i den svenska spegelkommittén för ISO:s TC7 (terminologi och andra språk- och innehållsresurser) som föreslår och antar för CLARIN viktiga standarder

– utvecklat och underhåller Litteraturbanken, ett omfattande projekt för digitalisering av svensk litteratur. I samband med detta har Språkbanken varit aktivt inblandad i ett internationellt samarbete kring en standardiserad publiceringsplatform för digitala, textkritiska utgåvor; och

– var partner i META-NORD-projektet (avslutat 2013), ett EU-finansierat samarbete med mål att göra standardiserade språkresurser och -verktyg tillgängliga för forskning och kommersiell utveckling.

Kontakt: Lars Borin, sb-info (at) svenska.gu.se